برگزاری دوره مبانی چابک و چارچوب اسکرام

دوره مبانی Agile و چارچوب اسکرام در دو گروه مختلف در شرکت توسن سها برگزار شد. مفاهیم چابکی و چارچوب اسکرام در 11 جلسه تئوری و عملی برای شرکت کنندگان تشریح شد. در این دوره به بررسی مفاهیم ذیل پرداخته شد: چارچوب کانه وین اصول و مفاهیم Agile بررسی کامل چارچوب اسکرام نیازمندیهای چابک (Agile…