تفاوت کتابخانه و چارچوب

1.تفاوت کلیدی و تعریف کتابخانه و چارچوب تفاوت کلیدی بین یک کتابخانه و یک چارچوب در “وارونگی کنترل” است. زمانی شما یک متد را از یک کتابخانه فرامیخوانید شما آن را کنترل میکنید. درحالی که با یک چارچوب کنترل وارونه است. این چارچوب است که شما را فراخوانی می کند. یک کتابخانه فقط مجموعه ای…