جلسه برنامه ریزی اسپرینت

مقدمه دراین مقاله سعی برآن داریم که برنامه ریزی اسپرینت،روش های اجرای آن،انواع برنامه ریزی و دستور کارهای در رابطه با خورد کردن تسک ها وتخمین زدن آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. برنامه ریزی اسپرینت این جلسه دو بخش اصلی دارد : بخش اول به آنچه که قرار است در اسپرینت بسازیم (هدف…

تخمین سرعت (Estimating Velocity)

در این مقاله به بررسی چالش تخمین در iteration ها می پردازیم. یکی از چالش های برنامه ریزی برای انتشار ، برآورد سرعت تیم است. در تخمین زدن به جای استفاده از یک عدد، از یک بازه استفاده کنید. سه روش جهت برآورد تخمین وجود دارد: استفاده از تخمین های گذشته اجرای iteration پیش بینی…