جلسه برنامه ریزی اسپرینت

مقدمه دراین مقاله سعی برآن داریم که برنامه ریزی اسپرینت،روش های اجرای آن،انواع برنامه ریزی و دستور کارهای در رابطه با خورد کردن تسک ها وتخمین زدن آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. برنامه ریزی اسپرینت این جلسه دو بخش اصلی دارد : بخش اول به آنچه که قرار است در اسپرینت بسازیم (هدف…